Västerbotten

Information från lokalföreningen

Inbjudan till årsmötet 2019

Protokoll Språklärarnas Riksförbund i Västerbottens Årsmöte den 24 april 2017

Antal deltagare på årsmötet: 10 medlemmar (inkl Leif via Skype) Ordförande: Michael Meuser Justerare: Maria Nordkvist och Katarina Irgens Årsmötets utlöst enligt regler – ja Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse Helena Hellström (sekreterare) presenterade kort och Michael Meuser och Linus Rutegård gick in lite mer ingående på punkten kring det ekonomiska läget vilket påverkat vår verksamhet detta räkenskapsår. Vårt räkenskapsår sträcker sig från 1:a januari till 31:a december och vi hade i början 2.500 kr på kontot men efter skatt, kontoavgift och kortavgift hamnade vi på minus. Efter att Michael Meuser hade kontaktat riksordförande och skattmästaren fick vår lokalförening 1.000 kr vilket gjorde att vi nu ligger ca 400 plus. Vi har tidigare inte betalat skatt och förändringen kan bero på att en ny ansökan om skattefrihet inte gjordes vid namnbytet till Språklärarnas Riksförbund i Västerbotten. Michael Meuser skall kontakta Skatteverket för att ta reda på hur vi går vidare med ansökan om skattefrihet för vår lokalförening. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse fick sittande styrelse ansvarsfrihet. Riksförbundets ekonomiska läge Vårt ekonomiska läge har påverkats av det ekonomiska läget för riksföreningen. Riksordföranden gick på Repskapsmötet igenom situationen.

 1. Stockholmsdagarna gick med stor förlust och medial närvaro uteblev beroende på det politiska läget då (Kaplan).
 2. I september drog Skolverket in stödet på 100.000 kr (gällde alla ämnesförbund). Därav prioriterades stora fakturor och bidrag på 3.500 betalades inte ut till lokalföreningarna.

I övrigt är det att tänka på utgifter som gäller, arvoden är halverade och de tänker extra på hur de kan minska utgifterna. (Riksårsmötets protokoll är inte utskickat.) Nu ser det dock ut som att Skolverkets bidrag på 100.000 återinförs och då kommer lokalföreningarna få bidrag på 2.500 kr. Riksstyrelsen Riksstyrelsen saknar för närvarande ordförande. Vice ordförande finns och den fd riksordförande kommer slutföra de påbörjade projekten hon startat upp. Val av styrelsemedlemmar Två styrelsemedlemmar slutar, Linus Rutegård och Sara Markevärn. Katarina Irgens, valberedning, presenterade ny möjlig styrelsemedlem, Irene Sjöberg, som tackade ja till att vara styrelsemedlem under 1 år. Två andra tillfrågades (Sandra Johansson och Maria Nordkvist) men tackade nej. Årets styrelse kommer därför bestå av 5 personer: Ordförande, sekreterare, kassör, ledamot, ledamot. Valberedning: Katarina Irgens tackade ja till 1 år till Revisor: Leif Thorsson tackade ja till 1 år till Med ett kort anförande tackade ordföranden avgående kassören Linus Rutegård för sin insats under sina två år i styrelsen. Även Sara Markevårn slutar sina mångåriga uppdrag i styrelsen. Eftersom Sara inte kunde delta i mötet, kommer den nya styrelsen att kontakta henne personligen. Övriga frågor Läget är generellt att färre elever väljer tyska och franska. Hur kan vi engagera rektorer och lyfta alla språks betydelse. Samarbete med kommunen? Göra en kartläggning? Via enkät? Hur många läser språk, vilket, vilket steg? Hur många läser inte språk? Hur får vi skolor att satsa på steg 5 trots få elever? Kan ses som konkurrensmedel. Andra lokalföreningar har gått ihop med kommun/rektorer och fått bidrag för att sedan arrangera något för kommunen. Genomförs en enkät kan Leif Thorsson skriva en debattartikel kring resultatet. Leif Thorsson lyfter att sydsamiska växer som modernt språk i Vilhelmina. Vi som pedagoger måste inspirera och engagera skolledning till att nå i eleverna i att språk är viktigt. Mötet avslutat Umeå den 24:e april 2017

Årsmöte 2017 för Språklärarnas Riksförbund Västerbotten

Språklärarnas riksförbund Västerbotten kallar till årsmöte måndagen den 24 april 2017 kl. 18.30 på Minervaskolan i Umeå, Nygatan 47. I samband med årsmötet bjuder föreningen på kaffe och kaka. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna till vår förening. Anmälan till årsmötet görs senast torsdagen den 20 april till Michael Meuser via epost michael.meuser@minervagymnasium.se Hjärtligt välkommen! Styrelsen Tid:   Måndag den 24 april 2017 kl. 18.30 Plats: Minervaskolan i Umeå, Nygatan 47

Dagordning:

 1. Val av mötets ordförande och mötessekreterare
 2. Val av två justeringsperson
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Kassörens ekonomiska rapport
 6. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse på två år
 9. Val av revisor på ett år
 10. Val av valberedning på ett år
 11. Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet
 12. Övriga ärenden

Föreningens 50-års-jubileum

I år – 2016- kan vår lokalförening blicka tillbaka på en lång händelserik historia. Vi firar vårt 50-års-jubileum. Ett hjärtligt tack till alla frivilligt arbetande styrelser och trogna medlemmar genom åren! Det var många medlemmar och icke-medlemmar som besökte vårt jubileumsbord under Kunskapsveckan/Språkfestivalen vid Umeå universitet den 2 november, däribland ett 20-tal nyfikna som funderar på att bli medlem. Styrelsen önskar alla medlemmar ett vilosamt höstlov! Katarina Berglund Helena Hellström Sara Markevärn Anita Malmqvist Michael Meuser Linus Rutegård

Styrelsemöte 2016-10-18

Närvarande: Linus, Michael, Anita, Katarina, Nora (speciellt inbjuden) 1. Språkolympiaden Nora berättar hur hennes deltagande i Språkolympiaden började 2013 och vad det innebär att som skola vara värd för regionfinalen. Regionfinalen 2017 för grundskolan kommer att hållas i Väven vecka 9, antagligen fredag. Förslag på om man kan ha små inslag där någon pratar och inspirerar eleverna i samband med detta diskuterades. Vi funderar vidare på detta, ett förslag som lades fram var Maria Pietilä-Holmner. Regionfinalen för gymnasiet kommer att hållas separat, antagligen eftermiddagen innan på UIG så att det blir fullt fokus på gymnasieeleverna när de tävlar. Hur kan vi få fler skolor i regionen att delta? Nora skickar ut info till alla skolor som redan har varit aktiva och till kommunen. Nora tar upp det i för- och grundskolenämnden där hon är med, men ska även försöka ta upp det i gymnasienämnden. SPRIV mailar ut info om Språkolympiadens existens till alla medlemmar. Nora kontaktar elever som tidigare har deltagit angående eventuell hjälp med spridning, t.ex. via lokaltidningar. Be gärna era elever gilla FB-sidan UIG/språkolympiaden där aktuell info läggs ut och möjligen kan man få till något samarbete mellan deltagarna i regionen via den sidan. 2. Språkfestivalen/Kunskapsveckan på Umeå universitetet vecka 44. Vi ska ha ett bord med info onsdag 2 november. Anita ordnar bord. Anna-Karin har fixat affisch. Michael tar kontakt med ordföranden för att få fram reklamprylar (pennor, broschyrer o.dyl.) att ha på bordet. Vi bjuder gamla och nya medlemmar på cider och tilltugg, förslagsvis under eftermiddagsrasten. Katarina köper champagneglas (ca 20 st) + cider och godis. Michael fixar tilltugg och kopierar upp Anna-Karins affisch + duk till bordet. Michael ser även till att få fram lättillgänglig info om hur man blir medlem i Språklärarnas riksförbund som vi kan dela ut till eventuella nya medlemmar. Satsa på modersmålslärare. Styrelsen turas om att stå vid bordet under dagen, maila Michael om du inte kan vara med på onsdagen. Katarina kollar upp om vi kan starta/hur man startar en Facebook-sida för lokalavdelningen. Enligt protokoll från årsmötet fick styrelsen i uppdrag att utse en valberedning. Styrelsen beslutade att utse Katarina Irgens som sammankallande till valberedningen. Styrelsen beslutade också att valberedningen ska förstärkas med en styrelseledamot. /Katarina Berglund

 

Styrelsemöte den 1 september 2016

Närvarande: Michael, Anita, Katarina och Helena Michael ringer och pratar med Sara om vad som tagits upp på mötet. Linus var uppbokad av annat. 1. Fri diskussion Arbetsfördelning Katarina ska prata med Katarina Ingens om att vara valberedare och ev uppbackning. Ordf: Michael Vice ordf: Anita Kassör: Linus Sekreterare: Helena Ledamot: Katarina Ledamot: Sara Till våren blir det ny sekreterare, ordförande och kassör. Antal styrelsemöten Tre träffar: 1: 1 sept 2: 18 okt kl 18.00 på Café Station 3: till våren 2. Ekonomisk rapport Vi har ca 3.500 kr på kontot. Årets bidrag har Michael ansökt om och det ligger på ca 5.000 kr. Alltså har vi detta år ca 8.500 kr att vi röra oss med. 3. Årsplanering – idéer  Katarina har fortsatt kontakt med LeMondes programledare för ev föreläsning/inspirationspass. Önskemål är att han vinklar det mot språk ”generellt” och inte bara mot franska. Det finns även alternativ att göra specifika franska, spanska eller tyska-aktiviteter då bör utomstående finansiärer finnas med. 50-årsjubileum: Det gäller att vinkla detta mot alla språk. VK har annonserat om en Lärarkonferens. Vad är det? Vi har inte hittat något kring detta, kan vara intressant… Språkfestival (v 44) Mål: ha bord där med fokus på 50-årsjubileum och modersmålslärare. Språkolympiaden Nora T är samordnare för Norrlandsregionen. Hon vill utvidga deltagandet och vi funderar på hur vi kan hjälpa till. Helena ska prata med Nora och höra hur vi kan hjälpa till med att sprida info om och inför Språkolympiaden. Vad vill Nora? Bjuda in lärare till informationsträff om Språkolympiaden med Nora? Här diskuterades om det skulle vara ”vårt” evenemang eller ett samarbete mellan ”oss” och Språkolympiaden (Nora). 50-årsjubileum Ska vi lotta ut stipendier (2st) i form av Deltagaravgift till Språkbad i Väst? Michael pratar med Anna-Karin om ev speciell affischering. Aktivitet? Frågesport typ Språkolympiadfrågor rörandes olika språk? Skåla i Cider med medlemmarna i samband med Språkdagarna. 4. Fri diskussion – Kontakt med medlemmar Kontakt med medlemmarna i Västerbotten. Förslag till förbättrade rutiner. Michael fortsätter skicka ut info via mejl. Facebookgrupp Starta en grupp och bjuda in lärarna på de olika skolorna. Sammansättning av styrelse Försöka få med lärare utanför Umeåregionen i styrelsen skulle sprida Plats för träffar Lägga någon träff t ex i Örnsköldsvik eller Skellefteå. Fortsätter med denna fråga Vi fortsätter fundera kring detta och då klart förslag finns mejlas det ut så de får möjlighet till att tycka till och komma med förslag på förbättringar. 5. Språkdagarna i Göteborg Vi ska ev lotta ut stipendier till Språkdagarna i Göteborg. Tävlingen för att kunna vara med i utlottande sker under Språkdagarna v 44. Det kommer vara blandade språkfrågor. Övrigt Fundera ut frågor till stipendietävlingen inför nästa styrelseträff: tisdag den 18 oktober. /Helena

Årsmöte 2016-05-19 – Protokoll

Ordförande Michael Meuser öppnade mötet. Till mötesordförande valdes Kia Irgens och till mötessekreterare Anita Malmqvist. Till justerare valdes Linda Johansson och Anna-Karin Mårtensson. Kallelse till mötet med dagordning utgick den 10 april och mötet är därför behörigt utlyst. Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015–2016. I kassörens frånvaro presenterade ordf. den ekonomiska rapporten. Revisorsberättelsen presenterades även av ordf. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015–2016. Två ledamöter, Sonja Sandell-Lundmark och Anna-Karin Mårtensson lämnar styrelsen och avtackades för sitt mångåriga engagemang för föreningen. Till nya ledamöter i styrelsen för två år valdes Katarina Berglund och Anita Malmqvist. Till ny revisor för ett år valdes Leif Thorsson. Valberedning för ett år har inte kunnat utses. Detta ska göras så snart styrelsen sammanträder i höst. Ordf. gav en återblick över lokalföreningens historia. Den grundades läsåret 1965–66, vilket innebär att den kan fira 50-årsjubileum under innevarande år. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att fundera på ett program för firandet. Några punkter för verksamhetsplanen under det kommande verksamhetsåret togs upp: Försöka involvera medlemmar som inte bor i Umeå Planera en aktivitet under året Börja fundera på möjligheten att under de närmaste åren arrangera den årliga kongressen Inga övriga ärenden. Årsmötet avslutades. I anslutning till årsmötet presenterade LR:s lokalombud Hans Erik Carlborg några data om språklärares löner och arbetsvillkor i Umeå och vilka frågor LR avser att driva för språklärarna. Årsmöte för Språklärarnas Riksförbund Västerbotten Språklärarnas riksförbund Västerbotten kallar till årsmöte torsdagen den 19 maj 2016 kl. 18.00 på Folkets hus i Umeå. I samband med årsmötet serveras en lättare förtäring. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna till vår förening. Anmälan till årsmötet görs senast måndagen den 16 maj till Michael Meuser via epost michael.meuser@minervaskolan.se Hjärtligt välkommen! Styrelsen Tid: Torsdag den 19 maj 2016 kl. 18.00 Plats: Folkets hus Umeå Dagordning: Val av mötets ordförande och mötessekreterare Val av två justeringsperson Fråga om mötets behöriga utlysande Styrelsens verksamhetsberättelse Kassörens ekonomiska rapport Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Val av styrelse på två år Val av revisor på ett år Val av valberedning på ett år Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet Övriga ärenden

Styrelsemöte SPRIV 3 mars 2016 – Protokoll

Närvarande: Anita Malmqvist, Michael Meuser, Anna-Karin Mårtensson, Linus Rutegård, Sonja Sandell-Lundmark

 1. Michael sammanfattade styrelseprotokollet från Riksföreningen. Föreningen har sammanlagt 1811 medlemmar. Vid årsmötet måste en del nyval till styrelsen göras. Riksföreningen uppmanar lokalföreningarna att föreslå kandidater. Nytt betalsystem via nätet för medlemsavgifterna ska införas. Hemsidan ska uppdateras. Riksföreningen uppmanar medlemmarna att söka de stipendier som utlysts. Meddelande om detta har gått ut till lokalföreningens medlemmar.
 2. Föreningen Norden har tagit kontakt med Riksföreningen för att etablera samarbete. Som underlag ska en enkät besvaras av medlemmarna. Michael skickar ut enkäten till lokalföreningen.
 3. Diskussion om hur kontakten med medlemmarna i lokalföreningen skulle kunna förbättras. Beslutades att protokollen ska skickas ut per mail till alla medlemmar och att länken till hemsidan ska bifogas. I detta sammanhang diskuterades också att väcka ett större intresse för arbetet i styrelsen hos medlemmarna i hela lokalföreningen. Styrelsemöten skulle företrädelsevis kunna hållas via Skype. Idén bör diskuteras vidare, i synnerhet med valberedningen.
 4. Kongressen ”Språk så in i Norden” äger rum 18-19 april på Norra Latin i Stockholm. Två påminnelser har redan gått ut till medlemmarna, vilket ansågs räcka. Michael deltar som representant för styrelsen. Tillägg: Hittills vi inte har fått så många anmälningar till kongressen som vi hade räknat med. Detta trots att vi har ett fantastiskt program. Har någon i lokalföreningen funderat att anmäla sig, men inte gjort det hittills? Gör det! Sök stipendium för kongressavgiften hos oss i styrelsen. En nyhet är att Gustav Fridolin kommer att medverka i paneldiskussionen. Det innebär att vi får ut vårt budskap till även det andra regeringspartiet. Det innebär också att det blir betydligt lättare att få medieintresse för dagarna.
 5. Återblick på och utvärdering av höstens verksamhet. Två större aktiviteter arrangerades: ”Språk genom livet” där representanter för olika delar av näringslivet hade inbjudits för att beskriva vikten av kunskaper i fler språk än engelska. Aktiviteten lockade sammanlagt 19 deltagare, vilket måste anses som en stor framgång med tanke på hur många medlemmar som brukar  komma till våra arrangemang.Språkfestivalen: Lokalföreningen hade ett strategiskt placerat bord med informationsmateria. Bordet bemannades kontinuerligt av styrelsemedlemmar, som fick möjlighet att ta personlig kontakt med deltagarna i Språkfestivalen, inte minst den stora gruppen av modersmålslärare, som vi annars inte har kunnat nå.
 6. Arbetsfördelningen inom styrelsen diskuterades.
 7. Förberedelse och beslut inför årsmötet: Datum: 19 maj 18.00. Preliminär lokal: Folkes hus Umeå. Michael undersöker. Michael, Linus, Sara och Helena kvarstår ytterligare ett år. För Anna-Karin, Anita och Sonja är mandattiden slut. Nyval av tre styrelsemedlemmar, valberedning och revisor. Styrelsen diskuterade hur vi skulle kunna komma i kontakt med modersmålslärare för att informera om föreningen, bjuda in till årsmötet och eventuellt få dem intresserade att engagera sig i föreningen och på sikt även i styrelsearbetet. Det beslutades att det ska ske genom att styrelsemedlemmarna tar personlig kontakt med kolleger som är modersmålslärare. Ekonomisk redovisning: Linus Revisorsberättelse: Cecilia Norberg Verksamhetsberättelse: Anita Michael skickar kallelse till medlemmarna per e-mail och via hemsidan.
 8. Lokalföreningen ska ansöka hos Skatteverket om namn- och adressändring: Språklärarnas riksförbund Västerbotten c/o Michael Meuser Grubbevägen 12 90354 Umeå Michael skickar ansökan till Skatteverket.
 9. Mötet avslutades.

Vid protokollet: Anita

 

 

 

SPRÅK GENOM LIVET – Hur blev det?

Den 19 november var det då dags för lokalföreningens seminarium ”Språk genom livet”. På Minervaskolan i Umeå samlades ett 20-tal deltagare, däribland verksamma lärare från kommunen och friskolor samt två studenter från Umeå Universitet. Evenemanget handlade om frågor och svar kring de moderna språkens plats i arbetslivet, det vill säga om ett modernt språk i bakfickan kan öka chansen att få ett jobb och ge mer i plånboken. Vi sökte svar i det praktiska arbetslivet och bjöd in representanter från olika yrkesområden: Ida Asplund (jurist och doktorand), Erja Back (Visit Umeå), Jonas Berring (journalist SVT), Dino Dalved (Arbetsförmedlingen) och Heléne Hallingsten (Försvarets tolkskola Uppsala). Jonas Berring berättade att han har stor glädje av språk i privatlivet och också direkt nytta i intervjuer. För honom finns det en stor trygghet i att kunna språken. Han vill snarare utöka sina språkkunskaper med arabiska eller ryska. I sitt yrke som journalist kan han ta del av nyheterna på originalspråket. Erja Back, marknadsansvarig på Visit Umeå, betonade att hon har väldigt stor nytta av språk. Tyska och engelska används dagligen. Besöksnäringen i Umeå är nästan direkt beroende av språkkunskaper. Chartertrafik till Tyskland skulle inte ha kommit till om man inte kunnat språk och framför allt förståelse för kultur och traditioner. Det handlar mycket om att förstå människan bakom språket. Dino Dalved jobbar på Arbetsförmedlingen i Umeå. Dalved konstaterade att det ofta finns behov av tolk. Myndigheten har skyldighet att ge information på andra språk än svenska. Just nu krävs fler tolkar i arabiska. Ofta måste man boka om möten för att det inte finns tillräckligt med tolkar. Vissa branscher, sälj, resor, handel och andra, söker flerspråkiga anställda. Ambitionen är att höja servicenivån. Även Arbetsförmedlingen har, för att kunna höja servicenivån, i högre grad börjat anställa folk med annat modersmål än svenska, exempelvis arabiska, dari, pashtun, tigrinha. Ida Asplund, jurist och doktorand vid Umeå Universitet och själv med finlandssvensk bakgrund, jobbade först hos DO med fokus på diskriminering av språkliga minoriteter. Det är värdefullt att kunna författa brev, hälsa, etc. på språk. Hon menar att språket har en koppling till människans identitet, hennes existentiella värden. Nu, som forskare i rättsvetenskap, ser hon en fara med att man inte har några språkliga redskap förutom modersmålet och en otillräcklig engelska. Hur ska man kunna göra en komparation av olika länders rättssystem om man inte har de språkkunskaper som behövs? Det känns bekymmersamt att man inte kan ta in de kulturella aspekterna och teorierna bakom lagarna. Asplund menade att bildning och inte anställningsbarhet är det som kommer att räknas i framtiden. Heléne Hallingsten, rekryteringskoordinator på Försvarets tolkskola i Uppsala, berättade om yrket som militärtolk. Som tolk är språket det främsta redskapet, i allt från att tala med lokalbefolkningen i en liten by till att tolka i förhandlingar med regionala guvernörer. Utbildningen sker i Uppsala (ryska, franska, arabiska). För en tolk är språkkompetensen det centrala. Språk är alltså något man verkligen vill jobba med. Hon betonade de många dörrar som öppnar sig efter man har genomgått utbildningen. Heléne återkommer till Umeå den 12 januari 2016 för ett arrangemang på universitetet. Vid detta tillfälle skulle hon kunna ta sig tiden att, vid behov, besöka skolor eller enskilda klasser på skolorna i Umeå. Hör av er till styrelsen så förmedlar vi kontakten.

Dino Dalved konstaterar att arbetsförmedlingen har i högre grad börjat anställa folk med annat modersmål än svenska för att kunna höja servicenivån. Till vänster Anita Malmqvist, sekreterare och Sonja Sandell Lundmark, vice ordförande i Språklärarnas riksförbunds lokalstyrelse Västerbotten.

Dino Dalved konstaterar att arbetsförmedlingen har i högre grad börjat anställa folk med annat modersmål än svenska för att kunna höja servicenivån. Till vänster Anita Malmqvist, sekreterare och Sonja Sandell Lundmark, vice ordförande i Språklärarnas riksförbunds lokalstyrelse Västerbotten.


Berit Gotthardsson, lärare i engelska och tyska på Hagaskolan i Umeå, en av deltagarna på Språklärarnas riksförbunds seminarium ”Språk genom livet”.

Berit Gotthardsson, lärare i engelska och tyska på Hagaskolan i Umeå, en av deltagarna på Språklärarnas riksförbunds seminarium ”Språk genom livet”.


Två studenter från Umeå Universitet vid besök på Språklärarnas riksförbunds seminarium ”Språk genom livet”.

Två studenter från Umeå Universitet vid besök på Språklärarnas riksförbunds seminarium ”Språk genom livet”.


Ida Asplund (vänster) jobbade hos DO med fokus på diskriminering av språkliga minoriteter. Även nu som forskare upplever hon språkkunskaper som ett centralt verktyg för att kunna bedriva forskning på internationell nivå. Heléne Hallingsten, rekryteringskoordinator på Försvarets tolkskola i Uppsala, berättar om yrket som militärtolk. Hon betonar de många dörrar som öppnar sig efter man har genomgått utbildningen. I bakgrunden syns Katarina Berglund, lärare i engelska och franska vid Minervaskolan i Umeå. Till höger Sonja Sandell Lundmark, vice vd i Språklärarnas riksförbund Västerbotten och Dino Dalved, Arbetsförmedlingen.

Ida Asplund (vänster) jobbade hos DO med fokus på diskriminering av språkliga minoriteter. Även nu som forskare upplever hon språkkunskaper som ett centralt verktyg för att kunna bedriva forskning på internationell nivå. Heléne Hallingsten, rekryteringskoordinator på Försvarets tolkskola i Uppsala, berättar om yrket som militärtolk. Hon betonar de många dörrar som öppnar sig efter man har genomgått utbildningen. I bakgrunden syns Katarina Berglund, lärare i engelska och franska vid Minervaskolan i Umeå. Till höger Sonja Sandell Lundmark, vice vd i Språklärarnas riksförbund Västerbotten och Dino Dalved, Arbetsförmedlingen.


Erja Back, marknadsansvarig på Visit Umeå, betonar att chartertrafik till Tyskland inte hade kommit till om man inte kunnat språk och framför allt förståelse för kultur och traditioner. Jonas Berring förklarar att i sitt yrke som journalist kan han ta del av nyheterna på originalspråket.

Erja Back, marknadsansvarig på Visit Umeå, betonar att chartertrafik till Tyskland inte hade kommit till om man inte kunnat språk och framför allt förståelse för kultur och traditioner. Jonas Berring förklarar att i sitt yrke som journalist kan han ta del av nyheterna på originalspråket.


Sara Markevärn, styrelseledamot (höger) och Helena Hellström, styrelseledamot i Språklärarnas riksförbund Västerbotten.

Sara Markevärn, styrelseledamot (höger) och Helena Hellström, styrelseledamot i Språklärarnas riksförbund Västerbotten.

Foto: Anna-Karin Mårtensson

SPRÅK GENOM LIVET

Torsdag 19 november 19-21 (på Minervaskolan, Nygatan 47, Umeå) arrangerar Språklärarnas riksförbund i Västerbotten ett seminarium på temat Språk genom livet, ett seminarium under vilket vi diskuterar och söker svar på frågor om de moderna språkens plats i arbetslivet, om ett modernt språk i bakfickan ökar chanserna att få jobb eller ger mer i plånboken. Seminariet riktar sig främst till dig som är lärare i moderna språk på grundskole– och gymnasienivå och som vill kunna inspirera dina elever till att studera moderna språk mer och hårdare. Deltagare bjuds på lättare fika och vi gästas av Jonas Berring, journalist Ida Asplund, jurist Dino Dalved, Arbetsförmedlingen Umeå Heléne Hallingsten, Försvarets tolkskola Uppsala Erja Back, Visit Umeå. Väl mött! Styrelsen Tid: torsdag 19 november 19-21 Plats: Minervaskolan, Nygatan 47, Umeå Skriv gärna ut och affischera nedan länkad affisch! Sprak genom livet 19 november 2015


Torsdag 10 september 2015 höll Språklärarnas riksförbund i Västerbotten sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret 2015/2016. En viktig punkt på styrelsemötet var riksförbundets evenemang Språk så in i Norden, som anordnas i Stockholm 18-19 april 2016. Vi återkommer med vidare information avseende anmälan, program och kostnad. Språk så in i Norden genomförs i samarbete med språkföreningar i Danmark, Norge och Finland. Något annat som avhandlades var verksamhetsårets aktiviteter. Vi diskuterade möjligheten att genomföra en lokal aktivitetet i november med inriktning på språk i arbetslivet och hur man motiverar elever att läsa moderna språk. Vi återkommer med vidare information om detta. Vi bestämde att vi kommer att närvara vid Språkfestivalen på Umeå universitet onsdag 28 oktober. Vi kommer att ha ett bord med diverse information om verksamhetsårets evenemang, medlemskap och dylikt. Väl mött! Hälsningar, Styrelsen


Måndag 18 maj 2015 höll Språklärarnas riksförbund i Västerbotten årsmöte. Årsmötet fortlöpte sedvanligt. Följande personer valdes in eller omvaldes i styrelsen: Michael Meuser – ordförande Sonja Sandell-Lundmark – vice ordförande Linus Rutegård – kassör Anita Malmqvist – sekreterare Sara Markevärn – ledamot Helena Hellström – ledamot Anna-Karin Mårtensson – ledamot Avgående ordförande Linda Johansson avtackades. Protokoll årsmöte SPRIV 2015


Onsdag den 18 februari 2015 kl 18.30 bjöd Språklärarnas Riksförbund i Västerbotten in till en guidning av nya biblioteket i Väven, med inriktning på litteratur i tyska, spanska och franska. Bibliotekets verksamhetsområde och arbetssätt introducerades. Fördjupning skedde i den internationella bokhyllan. Alla deltagande fick goda insikter i vikten av biblioteket som mötesplats för läsare.Vi fick information om att biblioteket gärna ställer sina lokaler till förfogande för kommunens olika pedagogiska verksamheter. En mycket trevlig och givande kväll vid vilken, glädjande nog, många medlemmar deltog. Väl mött igen! Ordförande: Michael Meuser michael.meuser@minervagymnasium.se

Kontaktperson:
Michael Meuser
tel. 070-608 99 52
michael.meuser@minervagymnasium.se