Västerbotten

Information från lokalföreningen

Inbjudan till årsmötet 2019

Protokoll Språklärarnas Riksförbund i Västerbottens Årsmöte den 24 april 2017

Antal deltagare på årsmötet: 10 medlemmar (inkl Leif via Skype) Ordförande: Michael Meuser Justerare: Maria Nordkvist och Katarina Irgens Årsmötets utlöst enligt regler – ja Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse Helena Hellström (sekreterare) presenterade kort och Michael Meuser och Linus Rutegård gick in lite mer ingående på punkten kring det ekonomiska läget vilket påverkat vår verksamhet detta räkenskapsår. Vårt räkenskapsår sträcker sig från 1:a januari till 31:a december och vi hade i början 2.500 kr på kontot men efter skatt, kontoavgift och kortavgift hamnade vi på minus. Efter att Michael Meuser hade kontaktat riksordförande och skattmästaren fick vår lokalförening 1.000 kr vilket gjorde att vi nu ligger ca 400 plus. Vi har tidigare inte betalat skatt och förändringen kan bero på att en ny ansökan om skattefrihet inte gjordes vid namnbytet till Språklärarnas Riksförbund i Västerbotten. Michael Meuser skall kontakta Skatteverket för att ta reda på hur vi går vidare med ansökan om skattefrihet för vår lokalförening. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse fick sittande styrelse ansvarsfrihet. Riksförbundets ekonomiska läge Vårt ekonomiska läge har påverkats av det ekonomiska läget för riksföreningen. Riksordföranden gick på Repskapsmötet igenom situationen.

 1. Stockholmsdagarna gick med stor förlust och medial närvaro uteblev beroende på det politiska läget då (Kaplan).
 2. I september drog Skolverket in stödet på 100.000 kr (gällde alla ämnesförbund). Därav prioriterades stora fakturor och bidrag på 3.500 betalades inte ut till lokalföreningarna.

I övrigt är det att tänka på utgifter som gäller, arvoden är halverade och de tänker extra på hur de kan minska utgifterna. (Riksårsmötets protokoll är inte utskickat.) Nu ser det dock ut som att Skolverkets bidrag på 100.000 återinförs och då kommer lokalföreningarna få bidrag på 2.500 kr. Riksstyrelsen Riksstyrelsen saknar för närvarande ordförande. Vice ordförande finns och den fd riksordförande kommer slutföra de påbörjade projekten hon startat upp. Val av styrelsemedlemmar Två styrelsemedlemmar slutar, Linus Rutegård och Sara Markevärn. Katarina Irgens, valberedning, presenterade ny möjlig styrelsemedlem, Irene Sjöberg, som tackade ja till att vara styrelsemedlem under 1 år. Två andra tillfrågades (Sandra Johansson och Maria Nordkvist) men tackade nej. Årets styrelse kommer därför bestå av 5 personer: Ordförande, sekreterare, kassör, ledamot, ledamot. Valberedning: Katarina Irgens tackade ja till 1 år till Revisor: Leif Thorsson tackade ja till 1 år till Med ett kort anförande tackade ordföranden avgående kassören Linus Rutegård för sin insats under sina två år i styrelsen. Även Sara Markevårn slutar sina mångåriga uppdrag i styrelsen. Eftersom Sara inte kunde delta i mötet, kommer den nya styrelsen att kontakta henne personligen. Övriga frågor Läget är generellt att färre elever väljer tyska och franska. Hur kan vi engagera rektorer och lyfta alla språks betydelse. Samarbete med kommunen? Göra en kartläggning? Via enkät? Hur många läser språk, vilket, vilket steg? Hur många läser inte språk? Hur får vi skolor att satsa på steg 5 trots få elever? Kan ses som konkurrensmedel. Andra lokalföreningar har gått ihop med kommun/rektorer och fått bidrag för att sedan arrangera något för kommunen. Genomförs en enkät kan Leif Thorsson skriva en debattartikel kring resultatet. Leif Thorsson lyfter att sydsamiska växer som modernt språk i Vilhelmina. Vi som pedagoger måste inspirera och engagera skolledning till att nå i eleverna i att språk är viktigt. Mötet avslutat Umeå den 24:e april 2017

Årsmöte 2017 för Språklärarnas Riksförbund Västerbotten

Språklärarnas riksförbund Västerbotten kallar till årsmöte måndagen den 24 april 2017 kl. 18.30 på Minervaskolan i Umeå, Nygatan 47. I samband med årsmötet bjuder föreningen på kaffe och kaka. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna till vår förening. Anmälan till årsmötet görs senast torsdagen den 20 april till Michael Meuser via epost michael.meuser@minervagymnasium.se Hjärtligt välkommen! Styrelsen Tid:   Måndag den 24 april 2017 kl. 18.30 Plats: Minervaskolan i Umeå, Nygatan 47

Dagordning:

 1. Val av mötets ordförande och mötessekreterare
 2. Val av två justeringsperson
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Kassörens ekonomiska rapport
 6. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelse på två år
 9. Val av revisor på ett år
 10. Val av valberedning på ett år
 11. Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet
 12. Övriga ärenden

Föreningens 50-års-jubileum

I år – 2016- kan vår lokalförening blicka tillbaka på en lång händelserik historia. Vi firar vårt 50-års-jubileum. Ett hjärtligt tack till alla frivilligt arbetande styrelser och trogna medlemmar genom åren! Det var många medlemmar och icke-medlemmar som besökte vårt jubileumsbord under Kunskapsveckan/Språkfestivalen vid Umeå universitet den 2 november, däribland ett 20-tal nyfikna som funderar på att bli medlem. Styrelsen önskar alla medlemmar ett vilosamt höstlov! Katarina Berglund Helena Hellström Sara Markevärn Anita Malmqvist Michael Meuser Linus Rutegård

 

 

 

 

Kontaktperson:
Michael Meuser
tel. 070-608 99 52
michael.meuser@minervagymnasium.se